Pro Bono

Darmowe porady prawne
W ramach działalności Pro Bono Publico Kancelaria Adwokacka udziela darmowych porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego.

Darmowe porady adwokata udzielane są w każdy poniedziałek w godzinach 12.00-17.00. Darmowe porady prawne nie obejmują sporządzania pism procesowych oraz reprezentacji przed sądami i organami publicznymi.

W celu umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania proszę dzwonić pod numer telefonu 607-357-291.

Informacje Prawne:
W życiu każdego człowieka zdarzają się takie sytuacje, kiedy niezbędna okazuje się znajomości chociażby podstawowych zagadnień prawnych. Podstawowa wiedza prawnicza nie tylko powinna obejmować przysługujące nam prawa, ale także powinna chronić nas przed ponoszeniem odpowiedzialnością za zobowiązania, których nie podjęliśmy świadomie czy dobrowolnie. Warto wtedy skorzystać z pomocy adwokata. Mam nadzieję, że poniższe informacje okażą się dla Państwa pomocne.

Jakie czynności prawne należy podjąć w przypadku gdy długi zmarłego rodzica lub małżonka przewyższają wartość pozostawionego przez niego majątku?

Znajomość podstawowych zagadnień prawnych wydaję się konieczna w dzisiejszych czasach. Zdarzają się takie sytuacje, gdzie niezbędna jest wiedza prawnicza, która obejmuję nie tylko przysługujące nam prawa, ale również pozwalająca nam chronić się przed ponoszeniem odpowiedzialności karnej i cywilnej. Przedstawiam Państwu informacje, które pozwolą odnaleźć się w niecodziennych i przykrych dla nas sytuacjach.

W swojej praktyce coraz częściej spotykam się z sytuacją gdy zmarły rodzic lub małżonek zaciągnął przed śmiercią zobowiązania finansowe bez wiedzy i zgody potencjalnych spadkodawców, a więc przede wszystkim małżonka i dzieci. W przypadku gdy te zobowiązania przewyższają wartość majątku stanowiącego własność spadkodawcy (zarówno majątku ruchomego – samochód, dzieła sztuki, jak i nieruchomego – działki, lokale mieszkalne, lokale usługowe), a wiadomość o powyższych obciążeniach zostanie powzięta przez spadkodawców w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy, spadkobiercy mogą uniknąć odpowiedzialności za te zobowiązania składając w tym terminie oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oświadczenie to może zostać złożone w wyżej wskazanym terminie przed właściwym Sądem w ramach postepowania o stwierdzenie nabycia praw do spadku, albo przed notariuszem. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie takie może złożyć ich przedstawiciel ustawowy, po uzyskaniu uprzednio zgody sądu rodzinnego. Osoba, która złożyła takie oświadczenie traktowana jest tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku. W tej sytuacji zamiast niej po spadkodawcy dziedziczą jej dzieci w częściach równych. W przypadku gdy one również nie chcą ponosić odpowiedzialności za długi spadkowe powinny także złożyć przedmiotowe oświadczenie.

W wyżej wskazanym terminie spadkobiercy mogą również złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tej sytuacji odpowiedzialność za długi spadkowe będzie ograniczona jedynie do wartości majątku wskazanego w sporządzonym przez komornika spisie inwentarza. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, iż taki sposób przyjęcia spadku ma miejsce zawsze w przypadku spadkobierców niepełnoletnich, nawet gdy nie złożą oni w terminie 6 miesięcy żadnego oświadczenia. W tej sytuacji przyjmuje się, iż osoby pełnoletnie dziedziczące wraz z osobą niepełnoletnią także przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku (dnia śmierci spadkodawcy) przyjmuje się, iż spadkobiercy przyjęli spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, a zatem przyjęli spadek nie tylko ze wszystkimi przysługującymi spadkodawcy prawami, ale również ze wszystkimi ciążącymi na nim zobowiązaniami.

W przypadku gdy nie wiemy jak poradzić sobie z pewnymi prawnymi sytuacjami zachęcam Państwa do korzystania z profesjonalnej obsługi adwokackiej. Moja kancelaria w Warszawie zapewni Państwu pomoc w sprawach rozwodowych i spadkowych, a także w prawie karnym i cywilnym